Zastřešujeme nestátní neziskové organizace v České republice

Právní dotazy

Vzory dokumentu k založení spolku (potřeba dopracovat na konkrétní případ):

Dělení právnických osob dle zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „OZ“)

Korporace – je tvořena členy, nebo také společníky, zahrnuje všechny druhy obchodních společností, družstva (úprava v zák. č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, dále jen „ZOK“) a spolky (v OZ).

Fundace – tvoří dle OZ nadace a nadační spolky a nadační fondy. Na rozdíl od korporací a jejich osobní složky je pro ně typické, že základ „fundus“ je vytvářen určitým majetkem ke splnění daného účelu.

Ústavy – osobní složka propojuje s majetkovou. V ústavu tedy nejsou členové, tak jak je tomu u korporace, ale jsou tu zaměstnanci ústavu. Majetek není tolik chráněn jako v případě fundací.

Vybrané výklady termínů ze zákoníků:

„Péče řádného hospodáře“ – ust. § 159 odst. 1 OZ

„Výkon funkce člena voleného orgánu“

„Odpovědnost člena voleného orgánu“

„Odpovědnost vůči třetím osobám“

„Odpovědnost člena orgánu vůči právnické osobě“

Podnikatelský úsudek ust. § 51 ods. 1 ZOK

Veřejný rejstřík – zák. č. 304/2013 Sb., o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob

– je informačním systémem veřejné správy, je veden v elektronické podobě, vede jej rejstříkový soud, v jehož obvodu má právnická osoba sídlo.

Povinnosti spolků ze zákona o veřejných rejstřících

Ochrana osobních údajů zák. č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů (dále jen  „OOÚ“)

Datová schránka

Povinnost evidence tržeb dle zákona č. 112/2016 Sb.,o evidenci tržeb

Máme povinnost, jako zapsaný spolek, oznámit změny statutárních orgánů vůči rejstříkovému soudu při převolení, resp. potvrzení stávajících členů výboru při pravidelné volbě dle stanov?

 

 

 

Sdílejte: